Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2023

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΛΟΜΟΥ

7η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ο Σολομός στερείται παντελώς δημοτικού κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών και πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Δήμου, του ΚΕΠΑΠ, των συλλόγων του χωριού.

Πρότασή μας είναι η κατασκευή Πνευματικού Κέντρου σε χώρο που θα αγοραστεί σε κεντρικό σημείο του Σολομού.

Το κτίριο, που θα κατασκευαστεί μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων,  θα στεγάσει  το Τοπικό Συμβούλιο Σολομού, τον πολιτισμό, την Κοινωνική πολιτική (ΚΑΠΗ) και τους τοπικούς συλλόγους.

Για το σκοπό αυτό:

-Αγοράζουμε ιδιωτική έκταση 1 στρέμματος εντός του οικιστικού ιστού του χωριού.

-Προκηρύσσουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την μελέτη.

-Προκηρύσσουμε ανοικτό διαγωνισμό στη συνέχεια για την κατασκευή του έργου.

-Στο διώροφο Πνευματικό Κέντρο θα στεγαστούν το Τοπικό Συμβούλιο, το ΚΑΠΗ, οι τοπικοί πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, ενώ θα υπάρχει μεγάλη αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις χορού, χορωδίες, κ.ά.).

-Δημιουργείται υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και μικρός χώρος πρασίνου.

 (ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

  1. Αγορά του ακινήτου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Πίστωση, Έγκριση, Συμβόλαιο). (6 μήνες).
  2. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Προκήρυξη, Δημοσίευση, έγκριση του αποτελέσματος, Σύμβαση με το μελετητικό γραφείο, Παράδοση προμελέτης (σύνολο 6 μήνες)
  3. Ολοκλήρωση της μελέτης από την Υπηρεσία του Δήμου (2 μήνες)
  4. Έκδοση οικοδομικής άδειας (2 μήνες)
  5. Έγκριση πίστωσης 800.000 € προϋπολογισμού μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (2 μήνες)
  6. Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 600.000 € (δηλαδή περίπου 300.000 € κάθε έτος) από πόρους του Δήμου.
  7. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
  8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 2 χρόνια
  9. Παράδοση έργου προς χρήση 3,5 περίπου χρόνια.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27/11/2022