Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ , ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Δέσμευσή μας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή δημοτικού προγράμματος για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ένταξη των δημοτών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

-Ο Δήμος υποχρεούται να εντάσσει τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση , μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς του με στόχο την εξάλειψη , αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες, να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους , προκειμένου να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, να παρέχει, όπου απαιτείται, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των πολιτών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις, να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.

-Για την επίτευξη του δύσκολου εγχειρήματος προώθησης των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω του νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή, με τη στενή συνεργασία και εμπλοκή των πρωτοβάθμιων αναπηρικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, Δημοτικού Προγράμματος. Το Πρόγραμμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους στόχους, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και μηχανισμό παρακολούθησης.
Κάθε Πρόγραμμα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τους εξής άξονες και μέτρα:

ΑΞΟΝΑΣ 1 – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α. στο δομημένο περιβάλλον
Bελτίωση της προσβασιμότητας του κτιριακού αποθέματος ιδιοκτησίας του Δήμου ή χρήσης από αυτόν, αρχής γενομένης από τα κτίρια των Υπηρεσιών που δέχονται κοινό (π.χ. κτίρια υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών/αθλητικών χρήσεων κ.λπ.) μέχρι το 2020, όπως το άρθρο 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.4067/2012) υπαγορεύει,
Bελτίωση της προσβασιμότητας του αστικού και περιαστικού ιστού (π.χ. πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, χώροι πρασίνου, άλση, παιδικές χαρές, παραλίες κ.λπ.),
Δημιουργία δικτύου θέσεων στάσης/στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρίες κοντά σε δημόσιες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες που δέχονται κοινό.

Β. στις μεταφορές
Βελτίωση της προσβασιμότητας των τοπικών μεταφορικών συστημάτων που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό (σταθμών και οχημάτων κ.λπ.),
Ανάπτυξη εξειδικευμένων τοπικών μεταφορικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων π.χ. μαθητών με αναπηρίες, ηλικιωμένων, ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες.
Γ. στο ηλεκτρονικό περιβάλλον
Βελτίωση της προσβασιμότητας των ιστότοπων/εσωτερικών εφαρμογών καθώς και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ο Δήμος έχει στην ευθύνη του, όπως υπαγορεύει ο ν.4591/2019 και το άρθρο 63 του ν.4488/2017.

ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Α. Δημιουργία/λειτουργία σύγχρονου δωρεάν δικτύου παροχής υπηρεσιών/προγραμμάτων στην κοινότητα για την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόληψη και αποφυγή της ιδρυματοποίησης
Το δίκτυο θα πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές:

α) στον σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,

β) στον σεβασμό του θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος της επιλογής τόσο των ίδιων των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όσο και των οικογενειών τους,

γ) στη στήριξη των οικογενειών που έχουν μέλη με αναπηρία, συμβάλλοντας έτσι αφενός στην ενίσχυση του εισοδήματός τους, καθώς βιώνουν έντονα τη φτώχεια, αφετέρου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γονέων, κηδεμόνων και λοιπών ατόμων με ευθύνες παροχής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία.

Παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών/προγραμμάτων από το Δήμο:

Υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής γονέων και στήριξης της Οικογένειας
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
Παιδικοί σταθμοί που να είναι προσβάσιμοι σε παιδιά και γονείς με αναπηρία
Προγράμματα πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και αναψυχής
Δομές προσωρινής φιλοξενίας
Κέντρα Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Στέγες ανεξάρτητης διαβίωσης
Εφαρμογή προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός»
Ενίσχυση Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

Διασύνδεση των υπηρεσιών του δικτύου με τις υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης κ.τ.λ..

Β. Βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης /εκπαίδευση του προσωπικού
αναβάθμιση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου που έρχεται σε επαφή με το κοινό, με κατάρτιση αυτού σε θέματα εξυπηρέτησης/συναλλαγής με άτομα με αναπηρίες,
εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου που ασχολείται με τον σχεδιασμό σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας.
Γ. Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης /συναλλαγής
διευκόλυνση της συναλλαγής των πολιτών με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων με τις Υπηρεσίες του Δήμου με την υιοθέτηση τρόπων συναλλαγής/επικοινωνίας που ικανοποιούν τις ανάγκες τους (π.χ. μέσω emails, τηλεφώνου ή/και sms, με χρήση διερμηνείας στη νοηματική, με κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, με δημιουργία υπηρεσιών τύπου one stop shop, κ.λπ.,
δημιουργία δημοτικών ομιλουσών βιβλιοθηκών για την υποστήριξη των τυφλών πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ 3-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

διεξαγωγή εκστρατειών για την ενημέρωση των εργοδοτών και εργοδοτικών φορέων αναφορικά με τις ικανότητες και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας/χρόνιας πάθησης στην απασχόληση και εργασία ( ν.4443/2016),
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού, και ειδικά μαθητών, γονέων και πολιτών νεότερων ηλικιών, σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας (π.χ. με καμπάνιες, με αξιοποίηση των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής κ.λπ.),
ενημέρωση επιχειρηματιών για τις ευκαιρίες/προκλήσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που παρέχει η διασφάλιση της προσβασιμότητας στις επιχειρήσεις τους.

ΑΞΟΝΑΣ 4- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ανάπτυξη σχεδίων διαφυγής πολιτών με αναπηρία από κτίρια δημόσιας χρήσης σε έκτακτες συνθήκες,
ανάπτυξη σχεδίων υποστήριξης/ διάσωσης πολιτών με αναπηρία σε έκτακτες συνθήκες (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιά κ.λπ.).

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

-Ο Δήμος δεσμεύεται για προγραμματική σύμβαση με το ΕΥΘΥΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με σκοπό την ετήσια επιχορήγηση δράσεων του Σωματείου αλλά και την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας (εξοπλισμός, τρόφιμα, κλπ)
-Ο Δήμος δεσμεύεται για παραχώρηση χρήσης στέγης σε μισθωμένους χώρους από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και συλλόγους ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ, Νεφροπαθών, Μεσογειακής Αναιμίας, Αυτισμού και Asperger κλπ)