Προγραμματικές Δεσμεύσεις 2019

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

H κατασκευή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με ασφαλτοτάπητα, με δέσμευση και απορρόφηση πιστώσεων 1.000.000 € σε ετήσια βάση και στις 22 κοινότητες του Δήμου.

Με το ποσόν αυτό κατασκευάζουμε τουλάχιστον 25 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας.

Δέσμευσή μας είναι τα ποσά που προκύπτουν από τις εκπτώσεις των δημοπρασιών να επαναδημοπρατούνται σε αγροτική οδοποιία.

Με μέση έκπτωση στη δημοπρασία 50%, που είναι σύνηθες τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να κατασκευάσουμε επιπλέον 13 χιλιόμετρα, ήτοι συνολικά 38 χιλιόμετρα ετησίως ή σε βάθος τετραετίας 152 χιλιόμετρα.

Στοιχεία Έργου:

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι:

-Ασφαλτοτάπητας σε βασικούς αγροτικούς δρόμους πάχους 3,5 cm.
-Δημιουργία τάφρων απορροής ομβρίων υδάτων δεξιά και αριστερά στους δρόμους για την προστασία τους.
-Κατασκευή φρεατίων συλλογής ομβρίων και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα.

Πέραν της κατασκευής ασφαλτοτάπητα σε ετήσια βάση, δεσμευόμαστε επιπλέον και για την προμήθεια νέου σύγχρονου μηχανήματος γκρέϊντερ προϋπολογισμού 400.000 € .
Η αγορά θα γίνει με το σύστημα LEASING και η αποπληρωμή σε 10 χρόνια.

Το γκρέϊντερ θα έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε όλες τις κοινότητες για τη συντήρηση και επισκευή όλων των υπόλοιπων μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων, καθώς και για τον καθαρισμό των χανδάκων των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων κοινοτήτων για πρόταση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων αγροτικών δρόμων (1 μήνας).
2. Εκπόνηση μελέτης και όρων δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (2 μήνες).
3. Έγκριση πίστωσης 1.000.000 € προϋπολογισμός μελέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας).
4. Δημοπράτηση του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορισμού όρων, Προκήρυξη διαγωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσματος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (3 μήνες).
5. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 3 μήνες.
6. Παράδοση έργου προς χρήση σε ετήσια βάση 10 περίπου μήνες από την έναρξη εκάστου οικονομικού έτους.